Algemene Voorwaarden

Algemeen/Toepasselijkheid

1. Verbraak Advocatenkantoor is een handelsnaam van Mamma Legal B.V. Deze vennootschap is geregistreerd in het door de Kamers van Koophandel gehouden handelsregister onder nummer 65359070, gevestigd te Rosmalen en kantoorhoudende te Oisterwijk aan de Almystraat 14 A. Het BTW-nummer is NL 8560.79.534.B01, het IBAN nummer NL09KNAB 0255164645. Mr. S. Verbraak oefent haar praktijk uit in de praktijkrechtspersoon Mamma Legal B.V..

2. De algemene voorwaarden en alle bedingen in deze algemene voorwaarden gelden tevens voor eventuele medewerkers die werkzaam zijn bij Verbraak Advocatenkantoor, dan wel diegenen die op andere wijze aan Verbraak Advocatenkantoor zijn verbonden of worden ingeschakeld, alsmede een ieder voor wiens handelen of nalaten Verbraak Advocatenkantoor aansprakelijk is of kan zijn. Hetzelfde geldt voor vroegere medewerkers met inbegrip van eventuele erfgenamen indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Verbraak Advocatenkantoor hebben verlaten. Verbraak Advocatenkantoor is door de opdrachtgever(s) gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever(s) te aanvaarden.
Dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen binden de opdrachtgever(s) ook. Derden kunnen in het geheel geen rechten of aanspraken ontlenen aan door Verbraak Advocatenkantoor verrichte werkzaamheden.

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de eventuele aanvullende en/of gewijzigd en/of vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

4. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Verbraak Advocatenkantoor is ter voldoeningen aan het in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bepaalde verplicht om bij het verstrekken van de opdracht de identiteit van haar opdrachtgever vast te stellen met een geldig legitimatiebewijs. Op grond van de geldende wetgeving kan Verbraak Advocatenkantoor verplicht zijn ongebruikelijke transacties te melden bij de daartoe aangewezen autoriteiten zonder de opdrachtgever hierover in te lichten.

Bij het verstrekken van de opdracht geeft de opdrachtgever aan daarmee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming daarvoor te verlenen.

Opdracht

6. Alle opdrachten, daaronder begrepen wijzigingen en aanvullingen daarop, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Verbraak Advocatenkantoor of haar waarneemster tijdens haar afwezigheid, óók indien en voor zover een opdracht met het oog op een of meer personen is verstrekt, en voorts uitsluitend ten behoeve van haar cliënt. De werking van wettelijke bepalingen met een andere strekking, waaronder de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, is uitgesloten.

7. Verbraak Advocatenkantoor is niet verplicht een opdracht aan te nemen.

8. De opdracht aan Verbraak Advocatenkantoor leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatverbintenis.

9. Bij verhindering zal Verbraak Advocatenkantoor zich door vakbekwame collegae laten vervangen.

10. Door middel van opzegging, indien gewenst met onmiddellijke ingang, kan ieder van partijen de overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever is in dat geval gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging van de overeenkomst verrichtte werkzaamheden en de tot dat moment gemaakte kosten.

11. Verbraak Advocatenkantoor zal vertrouwelijkheid betrachten zoals in de cliënt- relatie gepast is. Wel kunnen cliëntgegevens binnen Verbraak Advocatenkantoor worden gebruikt in verband met (toetsing) van haar processen en eventueel tegenstrijdig belang, alsmede in verband met de behandeling van de opdracht en relatiebeheer

Aansprakelijkheid

12. Verbraak Advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van het door opdrachtgever verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie.

13. Behoudens voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid onder Nederlands recht niet mogelijk is, zal iedere mogelijke aansprakelijkheid Verbraak Advocatenkantoor zijn beperkt tot het bedrag dat of de bedragen die in het betreffende geval onder haar van toepassing zijnde aansprakelijkheidsverzekering( en) wordt/worden betaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat Verbraak Advocatenkantoor ingevolge de betreffende polisvoorwaarden draagt. Op verzoek kunnen nadere inlichtingen worden verkregen omtrent de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering(en) van Verbraak Advocatenkantoor.

14. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen alle mogelijke aanspraken jegens Verbraak Advocatenkantoor indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld– onder overlegging van alle relevante bewijsstukken –binnen één jaar nadat de feiten en omstandigheden waarop de cliënt/opdrachtgever zijn aanspraak baseert de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend geraakt zijn of redelijkerwijze konden zijn. Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de werkzaamheden van de advocaat kennis laat nemen, dient de opdrachtgever te bewerkstelligen dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard. De opdrachtgever vrijwaart de advocaat tegen vorderingen van derden, die stellen
 
schade te hebben geleden door of verband houdende met door de advocaat ten behoeve van cliënt verrichte werkzaamheden en is op eerste verzoek gehouden aan de advocaat de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

15. Alle mogelijke aanspraken jegens Verbraak Advocatenkantoor vervallen in ieder geval door verloop van vijf jaren te rekenen vanaf de datum van de laatste factuur van de desbetreffende opdracht.

Declareren

16. Het Verbraak Advocatenkantoor aan de cliënt in rekening te brengen honorarium zal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de van tijd tot tijd door vast te stellen uurtarieven. Door Verbraak Advocatenkantoor ten behoeve van cliënt betaalde verschotten zullen apart in rekening worden gebracht. Als de opdracht wordt beëindigd voordat Verbraak Advocatenkantoor de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid, is de cliënt een financiële vergoeding verschuldigd op basis van de door de medewerkers van het kantoor aan de opdracht bestede tijd tegen de bij Verbraak Advocatenkantoor geldende uurtarieven.

17. Voor wat betreft de vaststelling van de bestede en te facturen tijd wordt door Verbraak Advocatenkantoor een tijdschrijfsysteem gehanteerd. Dit tijdschrijfsysteem hanteert tijdseenheden van 0,1 uur. Een eenheid 0,1 uur is gelijk aan 6 minuten. In de urenspecificatie en de declaratie zal derhalve worden gerekend in een heden van 0,1 uur.

18. Verbraak Advocatenkantoor heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief jaarlijks, per 1 januari, te verhogen.

19. De door Verbraak Advocatenkantoor te verzenden facturen dienen binnen de op de facturen aangegeven betalingstermijnen en bij het ontbreken van een zodanige termijnaanduiding binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan, zonder aftrek korting of verrekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. Na het verstrijken van de termijn kan aan de opdrachtgever een vergoeding in rekening worden gebracht van 1 % per maand. Indien na aanmaning geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Eventuele reclames ter zake van de factuur vinden eveneens plaats uiterlijk binnen de geldende betalingstermijn, bij gebreke waarvan dat recht vervalt.

20. Bij het uitblijven van tijdige betaling zullen per direct, ongeacht de stand van de gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure, de werkzaamheden tot een nader te bepalen termijn worden opgeschort. Omtrent opschorting der werkzaamheden wordt de opdrachtgever per omgaande bericht. Eventuele gevolgen van het opschorten van de werkzaamheden komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

21. Te allen tijde kan door Verbraak Advocatenkantoor een voorschot worden gevraagd voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is, of indien de opdrachtgever in verzuim is.

22. Indien op voorschotbasis wordt gewerkt, wordt het voorschot niet verrekend met tussentijdse declaraties, maar eerst met de einddeclaratie. Een eventueel
 
restant van het voorschot wordt bij het einde van de opdracht gerestitueerd zonder dat daarover rente verschuldigd is.

23. Door Verbraak Advocatenkantoor van de opdrachtgever ontvangen· bedragen strekken allereerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens op de verschuldigde rente, terwijl het restant zal worden afgeboekt van de oudste declaratie, ongeacht de door de opdrachtgever vermelde strekking van de betaling.

Klachtenregeling

24. Op de dienstverlening van Verbraak Advocatenkantoor is een interne klachtenregeling van toepassing. Deze kantoorklachtenregeling zal op eerste verzoek van de opdrachtgever worden toegezonden en is tevens te vinden op de website van Verbraak Advocatenkantoor. Indien middels de interne klachtenregeling van Verbraak Advocatenkantoor het probleem niet is opgelost kan de klacht worden ingediend bij de Orde van Advocaten Zeeland – West Brabant.

25. De rechtsverhouding tussen Verbraak Advocatenkantoor en haar cliënten wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Op alle opdrachten is Nederlands recht
van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Verbraak Advocatenkantoor en de opdrachtgever kennis te nemen.

Bewaren van gegevens

26. Bij de beëindiging van haar werkzaamheden zal Verbraak Advocatenkantoor de voor de opdrachtgever bestemde en afkomstige stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Het dossier wordt na archivering gedurende zeven jaar (digitaal) bewaard. Verbraak Advocatenkantoor behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen zeven jaar na archivering te (doen) vernietigen.

27. Het auteursrecht op alle door Verbraak Advocatenkantoor opgestelde en/of aan de opdrachtgever of derden verschafte werken berust uitsluitend bij Verbraak Advocatenkantoor.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

28. Deze algemene voorwaarden kunnen eenzijdig worden gewijzigd door Verbraak Advocatenkantoor. In geval van wijziging van de algemene voorwaarden gelden de gewijzigde voorwaarden voor alle nieuwe opdrachten vanaf de dag dat deze zijn gepubliceerd op www.verbraakadvocatenkantoor.nl