Algemene Voorwaarden

Algemeen

 1. Verbraak Advocatenkantoor is een handelsnaam van Mamma Legal B.V. Deze vennootschap is geregistreerd in het door de Kamers van Koophandel gehouden handelsregister onder nummer 65359070, gevestigd te Rosmalen en kantoorhoudende te Oisterwijk aan de Almystraat nr. 14 A. Het BTW-nummer is NL 8560.79.534.B01, het IBAN nummer NL09KNAB 0255164645. Mr. S. Verbraak oefent haar praktijk uit in de praktijkrechtspersoon Mamma Legal B.V..
 2. Deze algemene voorwaarden, verder te noemen “AV” zijn van toepassing op iedere overeenkomst die een cliënt, verder te noemen “cliënt” sluit met Verbraak Advocatenkantoor alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen met, voor of jegens de cliënt. Indien de AV eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen cliënt en Verbraak Advocatenkantoor en op alle buitencontractuele relaties tussen de cliënt en Verbraak Advocatenkantoor zoals onrechtmatige daad.

 

Opdracht

 1. De werkzaamheden vangen pas aan na ontvangst van een getekende opdrachtbevestiging door Verbraak Advocatenkantoor.
 2. De opdracht aan Verbraak Advocatenkantoor leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatverbintenis.
 3. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Anderen dan de cliënt mogen niet op het resultaat van de door cliënt verrichtte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen daaraan geen rechten ontlenen, tenzij dat door de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard.
 4. Bij verhindering zal Verbraak Advocatenkantoor zich door vakbekwame collegae laten vervangen.
 5. Bij de uitvoering van deze opdracht zal Verbraak Advocatenkantoor zich laten leiden door de belangen van cliënt en cliënt, steeds met in achtneming van de geldende wetgeving, waaronder de gedragsregels, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde Van Advocaten.
 6. Cliënt verleent hierbij toestemming aan Verbraak Advocatenkantoor om aan derden inlichtingen te vragen of te geven, die voor de uitvoering van de opdracht nuttig of noodzakelijk zijn vermits dit niet in strijd is met het beroepsgeheim van de advocaat.

 

Declareren

 1. Het uurtarief bedraagt € 250,00 exclusief BTW. Eventuele belaste en onbelaste verschotten (waaronder griffiegeld) worden aan u doorbelast. Tijd wordt geschreven in eenheden van 6 minuten. Reistijd en wachttijd worden ook in rekening gebracht.
 2. Verbraak Advocatenkantoor is bevoegd het uurtarief te wijzigen nadat cliënt ten minste één maand tevoren schriftelijk van het voornemen op de hoogte is
 3. De declaraties worden zo mogelijk per email verstrekt op het door cliënt opgegeven e-mailadres.

Incasso

 1. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Er mogen geen bedragen in mindering worden gebracht op de declaratie op welke grond dan ook.
 2. Bij niet-tijdige betaling van een of meer declaraties is zonder ingebrekestelling vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd. In geval van betalingsverzuim zijn ook buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd die bij voorbaat op 15 % van het gedeclareerde bedrag worden gesteld met een minimum van € 150,00.
 3. Bij niet-tijdige betaling van declaraties kan Verbraak Advocatenkantoor, zonder dat zij daardoor op enigerlei wijze schadeplichtig wordt ten opzichte van cliënt, de werkzaamheden opschorten nadat zij cliënt van het voornemen daartoe op de hoogte heeft gesteld.

Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Verbraak Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval uit hoofde van de door Verbraak Advocatenkantoor afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het door Verbraak Advocatenkantoor gedragen eigen risico. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Verbraak Advocatenkantoor in rekening gebrachte honorarium c.q. de eigen bijdrage.
 2. Indien Verbraak Advocatenkantoor derden inschakelt ten behoeve van de behandeling van de zaak, is zij niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden. Voor zover dit redelijkerwijs kan worden gevergd, zal vooraf overleg gevoerd worden met cliënt over het inschakelen van de derde(n).
 3. Cliënt vrijwaart Verbraak Advocatenkantoor van alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor cliënt verrichtte werkzaamheden, tenzij sprake is van grove nalatigheid of opzet.

Geschillen

 1. Op de dienstverlening is de Klachtennregeling van Verbraak Advocatenkantoor van toepassing.
 2. Wanneer cliënt ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt hij zijn respectievelijk legt zij haar klacht schriftelijk voor aan de behandelend advocaat. Deze zal de klacht doorsturen naar de klachtenfunctionaris. Client dient zijn respectievelijk haar klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij respectievelijk zij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.
 3. Verbraak Advocaten zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan cliënt bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht.

Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.